Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike:

- Dr. Saemira PINO, Kryetare
- Prof.As. Dr. Zamira ÇAVO
- Dr. Ilir PANDA
- Dr. Robert GJEDIA
- Prof. Dr. Gëzim HADAJ
- Dr. Ervis MARTANI
- Prof. Dr. Lluka HEQIMI