Dr. Dorian Jano
 

Dr. Dorian Jano      

Pedagog
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Politikës, Qeverisjes dhe Komunikimit
Funksioni Administrativ: Koordinator Departamenti

Angazhimi në mësimdhënie:
- Administrimi Publik dhe Integrimi Evropian (MP në Administrim Publik)
- Institucionet dhe Vendimmarrja në BE (MSH në Politika Evropiane dhe Administrim Publik)
- Politika dhe politikëbërja e Bashkimit Evropian (MSH Politika Evropiane dhe Administrim Publik)
- Çështje të Politikës së Jashtme (Fakulteti i Shkencave Sociale)

Fushat e kërkimit:
- Politika e Europës Jug-Lindore
- Qeverisja e Bashkimit Europian
- Zgjerimi, Europianizimi
- Metoda Cilësore e Konfigurimit

Biografi e shkurtër
Dr. Dorian Jano është pedagog në UMB, prej janarit 2012. Në 2011, ai ka punuar si kërkues shkencor pranë Institutit për Integrimin Evropian të Kollegjit-Evropa në Hamburg si dhe Institutit për Studime të Avancuara të Kolegjiumit të Budapestit. Prej 2010 ka gradën Doktor i Filozofisë nga Universiteti i Milanos. Gjatë pesëvjeçarit të fundit është angazhuar në think-tanke të ndryshëm në pozicionin e ekspertit ku ka dhënë konsulencë profesionale në lidhje me politikat migratore, luftën kundër korrupsionit, çështje të konkurrencës etj.

Është anëtar i grupit të punës për Europën Juglindore të Shoqatës Britanike për Studime Ndërkombëtare (BISA). Në vitin 2010 ka shërbyer si recensues për revistën shkencore të Integrimit Evropian (Journal of European Integration). është autor i disa artikujve shkencorë me temë Ballkanin Perëndimor dhe Integrimin Evropian, si dhe ka referuar në konferenca akademike ndërkombëtare në Krakovë, Budapest, Zagreb, Barcelonë dhe Kembrixh.

Monografi dhe kontribute në libra
- (2011) "Europianizimi: Një axhendë e re në transformimet e brendshme në Shqipëri" në Tarifa, F. & Abazi, E. (eds.), Shkencat sociale dhe shoqëria shqiptare në tranzicion, Tirana, UET Press (forthcoming)
- (2010) The Europeanization of Western Balkans: A Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis of the Neë Potential EU Member States, Saarbrücken, Gjermani, VDM Verlag Dr. Müller, fq.200.

Artikuj me recension:
- (2009) "Aspects of ‘Security Dilemma’: What we have learn from the Macedonian case", Perceptions: Journal of International Affairs XIV: 73-90.
- (2009) "The Whys and When enlarging to the Western Balkans", European Journal of Economic and Political Studies 2(1): 61-77.
- (2009) "How legacies of the past and weakness of the state brought violent dissolution and disorder to the Western Balkan states?", Peace, Conflict and Development an Interdisciplinary Journal 14.
- (2009) "Authoritarianism in the making? The role of political culture and institutions in the Albanian context" CEU Political Science Journal 4(2): 232-251, (me Ilir Kalemaj).
- (2008) "Rreth Shkaqeve apo Faktorë që Lidhen me Korrupsionin: Rasti i Shqipërisë", Polis 6: 31-41.
- (2008) "Understanding the ‘EU democratic deficit’: A two dimension concept on a three level-of-analysis", Politikon: The IAPSS Journal of Political Science 14(1): 61-74.

Artikuj në volume të edituara
- (2010) "Albanian Costs and Benefits of NATO Membership", Croatian International Relations Revieë 16(60/61):.
- (2009) "Ethnic conflicts in the Balkans as a Collective Action Problem: Does rational solutions need normative Evaluations?", Analytical 2(2): 16-23.
- (2009) Debating the Albanian law on lustration: A necessary, redundant or long overdue law?, Res Publica Nova, 2 (in Polish, with Ilir Kalemaj).
- (2009) "Challenges in Albanian Democratic Developments: A Question of Institutional Reforms or Building Democratic Culture?", Political Thought 7(25): 69-75, tema "Elections and Governance: Democratic Institutions and Implementation".
- (2008) "From Balkanization to Europeanization: The stages of Western Balkans Complex Transformations", L'Europe en Formation: Journal of Studies on European Integration and Federalism 349-350:55-69, special issue "The Western Balkans between Nation-Building and Europeanisation".
- (2008) "EU – Western Balkans Relations: The Many EU Approaches", The Journal of the International University Institute of European Studies 2(1): 143-160, tema "The Mediterranean Beyond Borders: Perspectives on Integration" B. V. Steenbergen (ed.).
- (2008) "On Parties and Party System in Albania: What Implications for Democracy", G. Karácsony & P. Smuk (ed.) Central European Case Studies 2, fq. 85-103, (Universitas-Gyõr Nonprofit Kft.: Gyõr).
- (2007) "(Necessary and Sufficient) Conditions for Reforming Pensions Schemes in Eastern Europe: Slovenia vs. Macedonia", South-East Europe Review for Labour & Social Affairs 10(3): 107-20

Referime në konferenca:
- 18-19 Mars, 2011. Workshop: Fading nation-states? The impact of European Integration on Central and Eastern Europe, ARENA at University of Oslo & Institute of European Studies at Jagiellonian University, Krakow. Referat: "Conditions for Adoption and Implementation of Acquis in the Potential EU Member-State Countries of the Western Balkans: A fuzzy set qualitative comparative analysis".
- 8-9 Dhjetor, 2010. Workshop on How Does Europe diffuse? - Comparative Regionalism and the Causal Mechanisms of Diffusion, Kolleg-Forschergruppe "The Transformative Power of Europe" Freie Universität Berlin, Berlin. Referat: "A fsQCA on Conditions for Adoption and Implementation of Acquis in the EU Potential Member States Countries of the Western Balkans".
- 28 Maj, 2010. NATO's New Strategic Concept: A perspective from the new member states, Zagreb. Referat: "Albanian Political and Economic Costs and Benefits from NATO Membership"
- 28 Prill, 2010. Reconsidering EU – Albanian Policies on Migration; Smoothing Asymmetries, Tirana. Referat: "Reconsidering EU immigration policies towards Albania: Smoothing Asymmetries".
- 25 Gusht, 2008. 2nd European Consortium for Political Research Graduate Conference, Barcelona. Referat: "The whys and the when enlarging to the western Balkans".
- 3 Prill, 2006. British Association for Slavonic and East European Studies Annual Conference, Cambridge. Referat: "Albania in searching its New Identity - Tradition or Modern Myths?".
- 2 Prill, 2006. BASEES Annual Conference, Cambridge. Moderator i Panelit "Population Migration and Family Change".
- 1 Prill, 2006. BASEES Annual Conference, Cambridge. Referat: "What causes corruption? The Albanian case".