Jonida Lamaj, MA
 

Jonida Lamaj, MA      

Pedagoge
Fakulteti i Drejtësië
Departamenti i të Drejtës Publike
Funksioni Administrativ: Koordinatore e Educational Advising Center (EDUSA)

Angazhimi në mësimdhënie:
- E Drejta Familjare (Fakulteti i Drejtësisë)
- Filozofia e së Drejtës (Fakulteti i Drejtësisë)
- Sociologjia e ligjit (Fakulteti i Shkencave Sociale)
- Metodat e kërkimit (Fakulteti i Shkencave Sociale) 

Fushat e kërkimit:
- Reforma financiare e arsimit të lartë në RSh;
- Liritë dhë të drejtat ekonomike;
- Roli dhe ndikimi i ligjit për masa ndaj dhunës në mardhëniet familjare.

Biografi e shkurtër
Jonida Lamaj është pedagoge e të Drejtës Familjare në Universitetin Marin Barleti. Ajo është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2009 dhe mban titullin Master i Shkencave (MSc). Në muajin shtator, 2012, ka përfunduar studimet Master Profesional në Administrim Publik, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Lamaj ka punuar si koordinatore projekti pranë QNLQ (Qëndra për nisma ligjore qytetare) dhe Qëndra e Integrimit Social. Ajo ka punuar si juriste pranë kompanisë LIM-EM Sh.p.k. Aktualisht është e ngarkuar me detyrën e koordinatores në projektin "Education USA".

Referime në konferenca:
- Bashkimi Evropian Monetar, Studime Ndërkombëtare Europiane, University of Vienna, korrik 2012
- Roli i CEO-ve në Administratën Publike, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, maj 2011.

Kontribute të tjera:
- « Edukimi dhe mësimdhënia si përceptim i qytetarëve dhe studentëve shqiptar, një përqasje empirike», Revista e Studimeve Sociale, faqe 97-103, Volumi 6, Nr. 1, Mars 2012
- « Edukimi përballë punësimit», Proceedings of 6-th International Conference of Albanian Institute of Sociology, faqe 34, 21-22 Nëntor 2011
- « Preferencat e maturantëve për të qënë të suksesshëm në universitet», Sondazh kombëtar, Revista e Studimeve Sociale, faqe 69-77, Volumi 5, Nr. 1, 2011
- « Ligji si mundësi zhvillimi për grate tashmë jo vetëm fenomen, por edhe fakt ». Revista: Ligji një mundësi e mirë për zhvillimin e gruas, botim çdo 6 muaj i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë 2008. Gjithashtu, ky shkrim është botuar dhe në gazetën e përditshme "Republika", faqe 11, e Mërkurë, 20 shkurt 2008;
- « Gjithçka mbi procesin e bolonjës në arsimin e lart shqiptar», Gazeta "IUS", faqe 2, Maj 2007.

Pjesëmarrje në projekte (shkrim, drejtim dhe zbatim projektesh):
- Customer Satisfaction Survey for Tirana International Airport, Center for Economic & Social Studies (CESS), nëntor 2010
- Informimi qytetar për mundësitë e punësimit & trajnimit, Qendra e Integrimit Social, dhjetor 2010
- E drejta e votes, Qendra e Integrimit Social, shkurt 2011
- Roma & Egyptians in Albania, Center for Economic & Social Studies (CESS), maj 2011
- Friends Mentoring Program, Qendra e Integrimit Social, qershor 2011.