Dr. Ledian Droboniku
 

Dr. Ledian Droboniku      


Phd. Ledian Droboniku
Pedagog
Departamenti i Drejtësisë

Angazhimi në mësimdhënie
- E drejta kushtetuese
- Elementë të së drejtës publike
- E drejta kushtetuese e krahasuar

Fusha e kërkimit
E drejta kushtetuese

Biografi e shkurtër
2012 Fituar titullin PhD në shkencat juridike Sapienza, Università di Roma, (constitutional and public law)
1999-2004 Diplomë Universitare në Drejtësi (cikël i plotë 4 vjecar) Universiteti i Romës “La Sapienza”, mbrojtja e diplomës ne të drejtën europiane me temë “Instrumentat juridikë nën perspektivën e Kushtetutës së re Europiane”
2005-2008 Diplomë Universitare (Laurea Specialistica) në Marrëdhënie Ndërkombëtare - pranë Fakultetit te Shkencave Politike te Universitetit të Romes “La Sapienza”, mbrojtja e temës “Nje veshtrim gjeopolitik prej Kongresit të Berlinit deri në prag të luftës ballkanike”
2004-2005 Specializim Pasuniversitar 1 vjeçar “Mbrojtja dhe promovimi i të Drejtave të Njeriut”, Università di Roma “Tor Vergata, Roma” në bashkëpunim me “CEU” – Centro sull’Evoluzione Umana.
2005 – Diplomë leshuar nga “ U N I C E F ” ndaj kursit universitar multidisiplinor “Administrimi jo i dhunshem i konflikteve dhe edukimi ndaj paqes”.
2005 – Diplomë për vitin akademik 2004/2005 pranë selisë së Fondacionit Europian Dragàn, në kuader te Kursit se Shkencave Politike e Studimeve Europiane “ Bashkimi Europian mes procesit kushtetues dhe nje identiteti te ri politik.” Organizuar ne bashkepunim me Universitetin L.U.I.S.S. “Guido Carli”, “Roma Tre”, e “La Sapienza”.
2004 – Cikël seminaresh mbi kooperimin dhe rakordimin e forcave sociale në hartimin e politikave ekonomike-sociale – organizuar nga Confindustria, Livorno.
2011 Fituar titullin “Avvocato” për ushtrimin e profesionit në Itali
2007 Titulli Avokat, regjistruar pranë Dhomës së Avokatëve të rrethit të Tiranës.
2010-2013 Shef Departamenti & Lektor i së Drejtës Publike dhe së Drejtës Kushtetuese, Universiteti Marin Barleti, Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë
2013 Lektor (i jashtëm) në programin master “Universiteti i Vlorës”
2008 -2009, Lektor i (jashtëm) së drejtës romake, Universiteti “Wisdom”, Tiranë
2006/2007 – Lektor (docent) ndaj kursit të së “Organizata Ndërkombetare” dhe “E Drejta Romake” pranë Universitetit Europian të Tiranës
2005/2006 – As.docent prane Departamentit të së drejtës publike, Universiteti jopublik “Luarasi”, Tiranë.Publikimet
● Lectio magistralis, mbi problematikat e lirive kushtetuese në Shqipëri, mbajtur pranë Universitetit të Napolit, tetor 2012
● Reforma e OKB-së dhe pozicionimi i Shqipërisë, botuar në revistën “POLIS”, Tiranë, 2006
● Minorancat etnkike mes parimit të reciprocitetit dhe Universalizimit të të drejtave të Njeriut, “Gjeopolitika” botim i Universitetit Marin Barleti, 2013
●Sistemi elektoral i Republikës së Kosovës në një vështrim krahasues – “ “Gjeopolitika” botim i Universitetit Marin Barleti, maj 2010
● Roli i Gjykatës së Lartë në vizionin e Kushtetutbërësit, “Gjeopolitika” botim i Universitetit Marin Barleti, Prill 2012
● La “violenza” amministrattiva nei confronti degli immigranti in Italia, botuar në “Noi stranieri”, Roma, qershor 2001
● tezat e diplomimit në Drejtësi dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare:
1) “Nje veshtrim gjeopolitik prej Kongresit të Berlinit deri në prag të luftrave ballkanike”
2) “Instrumentat juridikë nën perspektivën e Kushtetutës së re europiane”
3) “Ordinamenti giudiziari” profilo storico-comparativo