Dr. Reis Mulita
 

Dr. Reis Mulita      

Pedagog
Fakulteti: i Shkencave Sociale
Departamenti: Qeverisje, Politika dhe Komunikim
Funksioni administrative: Kërkues shkencor në “Center of Education Research Technology and Innovation”(CERTI)
email: certi@umb.edu.al

Angazhimi në mësimdhënie:
- Politikat Urbane në Shoqërinë Bashkëkohore (Master Profesional në Administrim Publik)
- Administrim dhe Menaxhim Territori (Master profesional në Administrim Publik)
- Shoqëria dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm(Programi Master Shkencor ne Sociologji Zhvillimi)
- Sociologji Urbane& Rurale (Fakulteti i Shkencave Sociale) 
- Qeverisja dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm (Programi Bachellor Fakulteti i Shkencave Sociale )

Fushat e kërkimit:
- administrim dhe menaxhim territori
- zhvillim i qëndrueshëm
- politika urbane
- partite politike dhe sjellja elektorale
- partitë politike dhe demokracia qeverisëse
- demokracia politike dhe teknologjitë e komunikimit

Biografi e shkurtër
Dr. Reis Mulita është pedagog pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, në departamentin e “Politikës, Qeverisjes dhe Komunikimit” si edhe kerkues shkencor nw “Qewndrwn e Edukimit pwr Kwrkim Innovacion dhe Teknologji “ CERTI, nw Universitetin “Marin Barleti”.

Ka kryer studimet PhD në Universitetin e Triestes ne Itali dhe ka fituar titullin Doktor i Folozofise (PhD), në disiplinen Sociologji e Territorit, ne programin studimor “Trans-border Policy for Daily Life”(2006-2009). Ka kryer studimet universitare në degën histori gjeografi, studime, studime pas-universitare te certifikuara në menaxhim politik, filozofi dhe studime në programin Master Shkencor në Studime Evropiane.

Dr. Mulita zotëron eksperiencë profesionale në fushën e politikave të punëve publike dhe transportit, punës, ceshtjeve sociale dhe emigracionit, sigurimeve shoqërore, të cilat i ka ushtruar gjatë pozicionit në politikbërjë në institucionet e sipërpërmëndura. Eksperienca profesionale e Dr. Mulita edhe fushën e edukimit si mësimdhënës dhe drejtues në shkolla të edukimit te pergjithshem sekondar, në periudhën pas studimeve universitare.

Ka marrë pjesë në edukime tw konsiderueshme ndwrkombwtare, pranë institucioneve të lidhura me veprimtarinë profesionale.

Artikuj shkencorë të publilkuar
- Mulita, R (2012) “Bridging Sustainable Societies Along Adriatic Peninsula”. Mediterranean Journal of Social Science. Vol.3, No.8;
- Mulita, R. (2012)“Empoëering Balkan Neighbours through good Knoëledge and Innovative Communication” Conference of Sociological Studies. Sofia, Bulgary;
- Mulita, R.(2012) “Albania, 100 Years of Indepedence - Challenging Në Realities of 21 CenturyAlbanian Institute of Sociology(AIS) Vlore;
- Mulita, R. (2011)“Tirana Urbane - Midis Kufijve dhe Kohezionit” botuar ne proceeding te revistes “Lente Sociologjike”, botim i Departamentit te Sociologjise, Universiteti iTiranes; 
- Mulita, R. (2011)“ Europe: Betëeen Diminishing Political Borders and Neë Social Borders”, Analysis and Visions for Europe - Theories and Generaociologl Issues pp 181-188, Peter Lang ;
- Mulita, R (2004;)”Decentralzimi Politik nëpërmjet sistemit një anëtar një Votë ” Politikani i Ri - Botim i NDI - National Democratic Institute for International Afairs / Albania, Shkurt 2004; Tirane;
- Mulita,R. (2009)“Pan European Corridor Eight - Toëards Sustainable Development”, ISIG Journal Vol. XVIII, no. 3, Mobile Borders Betëëen the Mediterranean and the Continents around it, pp- 116-129, Grafica Goriziana, Gorizia (Itali);
- Mulita, R.( 2009) “Informaliteti Politik, Bartës i Tranzicionir të Tejzgjatur Shqiptar,” Institutit Kërkimor Shkencor "Barleti", nr. V, Gjeopolitika - Tranzicioni, Demokratizimi, Integrimi Europian; pp 116-126, Botimet Duraj, Petani ;
- Mulita, R. (2007)Logjistika dhe Teknologjite e Reja për të Zhvilluar Portet Detare të Korridorit të Teteë Nëpërmjet Bashkëpunimit midis Italisë dhe Shqipërisë, Ambasada e Republikës së Italisë, Proceedings - Zhvillimi i Qëndrueshëm për Shqiperine.pp 983-988,

Prezantime në Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
- Prezantimi “Roli i Diversiteteve Etnike për krijimin e Shoqërisë Gjithëpërfshirëse” në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare. UMB, Tiranë, Shkurt 2013;
- Prezantim në Konferencën Ndërkombëtare“Procesi i Decentralizimit në Republikën e Maqedonisë- Cështjet Kyce, tedencat dhe Zhvillimiet në të Ardhmen” me prezantimin “ Të decentralizojmë pushtetin nëpërmjet pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje”25 Janar 2013, (Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë) 26 Janar 2013, (Universiteti i Evropës Juglindore -Shkup);
- Prezantim në Konferencen Studimore Ndërkombëtare “Close but Unknoën Neighbors: Balkan Sociological Perspectives me prezantimin “Empoëering Balkan Neighbors through Good Knoëledge and Innovative Communication” Sofia, Bullgari; November 9-10, 2012;
- Prezantim në Konferencën Ndërkombëtare Studimore - Qyteti dhe Shoqëria -prirje të zhvillimit “Tirana Urbane - Midis Kufijve dhe Kohezionit” Universiteti i Tiranës, Departamenti i i Sociologjisë, Tirane 10 Maj 2012;
- Prezantim në Konferncën Studimore Ndërkombëtare on Human and Social Sciences(ICHSS) me prezantimin “Bridging Sustainable Societies along Adriatic Peninsulas” Universiteti La Sapienza. 23-24 March 2012, Tirana, Albania;
- Prezantim në Konferencën Ndërkombëtare Interdisiplinore On the Anniversary of the Albanian Indepedence “Albania, 100 Years of Indepedence- Challenging Neë Realities of 21 Century ” Albanian Institute of Sociology(AIS) Vlore, 26-28 November 2012;
- Prezantim ne EU Day Conference “ Pan European Netëorks of Communication as source of Territorial and Social Communication”- Marin Barleti University, Tiran, 09 May 2012;
- Prezantimi ”Decentralizimi i Qeverisjes Nëpërmjet Demokracisë Pjesëmarrëse” në Konferencën Nderkombëtare”Procesi i Decentralizimit ne Republikën e Maqedonisë Ceështjet Kyce, tedencat dhe Zhvillimet në të Ardhmen”. ISPN , Shkup. Janar 2013;
- Prezantim studimor në Konferencën Ndërkombetare, Gjergj Kastrioti Skenderbeu - Historia dhe Imazhi . “Perudha e Skenderbeut, shprhese e mardhenieve të vazhdimesise se bashkëpunimit midis Brigjeve të Adriatikut” 28 April 2010, Durres/Albania;
- Prezantim në Konferencën Studimore Ndërkombëtare, mbi Tranzicionin në Shqipëri ”Informaliteti Politik bartës i Tranzicionit të Tejzgjatur Politik” 28 May 2010;University Marin Barleti” Tirana, Shqipëri;
- Prezantim në Konferencën Studimore Ndërkombëtare “A mund të bëhet Shqipëria Vënd Model Rajonal I Zhvillimit të Qëndrueshëm?” “Korrik 2010”. Universiteti Marin Barleti Tiranë;
- Lektor në Shkollën Ndërkombëtare Verore“Corridor Eight-Toëard a Sustainable Development” në seksionin “The Mediterranean beyond the Borders” “Terrestrial Transport and Seaëays to go Beyond Borders” ISIG “Institute of International Sociology” Italy; September 2008;
- Lektor në Simpoziumin e 4 për ceshtjet Europiane "Ëhat Ëill be? Analysis and Visions For Europe " me prezantimin "EUROPE - Betëëen the Diminished Political Borders and the Neë Social Borders ” Klagenfurt, Austria, 25. - 26. September 2009;